Auto spam tin nhắn

Tổng tin nhắn
Gửi lần
Mỗi lần gửi tin
Cách nhau phút

Lịch sử Gửi

STT SĐT Nội dung Số tiền Số lượng Thời gian