STT avt Mã DV Tên Dịch Vụ Giá CTV Đại Lí NPP
1 1340 Dịch vụ khác 3480đ 3306đ 2958đ
2 1341 Telegram 3240đ 3078đ 2754đ
3 1342 Instagram 1440đ 1368đ 1224đ
4 1343 OpenAI 1320đ 1254đ 1122đ
5 1344 Claude.AI 1560đ 1482đ 1326đ
6 1345 Microsoft 1680đ 1596đ 1428đ
7 1346 Google, Gmail 1920đ 1824đ 1632đ
8 1347 TikTok, Douyin 1680đ 1596đ 1428đ
9 1348 Facebook 1560đ 1482đ 1326đ
10 1349 GoogleVoice 1920đ 1824đ 1632đ
11 1350 Amazon 1680đ 1596đ 1428đ
12 1351 Lazada 1320đ 1254đ 1122đ
13 1352 Whatsapp 1680đ 1596đ 1428đ
14 1353 Discord 2160đ 2052đ 1836đ
15 1354 Dịch vụ OTP Call 2160đ 2052đ 1836đ
16 1355 Shopee 1560đ 1482đ 1326đ
17 1356 Viber 1800đ 1710đ 1530đ
18 1357 Zalo 2040đ 1938đ 1734đ
19 1358 LinkedIN 1920đ 1824đ 1632đ
20 1359 Steam 1680đ 1596đ 1428đ
21 1360 Tinder 1440đ 1368đ 1224đ
22 1361 Bantok 1560đ 1482đ 1326đ
23 1362 Twitter, X 1440đ 1368đ 1224đ
24 1363 Line 1680đ 1596đ 1428đ
25 1364 Alipay/Alibaba/1688 2280đ 2166đ 1938đ
26 1365 Wing Money 1800đ 1710đ 1530đ
27 1366 Yahoo 1680đ 1596đ 1428đ
28 1367 AOL 1680đ 1596đ 1428đ
29 1368 MTS CashBack 1920đ 1824đ 1632đ
30 1369 Vk.com 1560đ 1482đ 1326đ
31 1370 Be 2040đ 1938đ 1734đ
32 1371 Uber 1800đ 1710đ 1530đ
33 1372 Yandex 1680đ 1596đ 1428đ
34 1373 Букмекерские 2040đ 1938đ 1734đ
35 1374 МВидео 1560đ 1482đ 1326đ
36 1375 Wechat 1560đ 1482đ 1326đ
37 1376 Nike 1680đ 1596đ 1428đ
38 1377 Redbook 1560đ 1482đ 1326đ
39 1378 Paypal 1680đ 1596đ 1428đ
40 1379 OVO 1680đ 1596đ 1428đ
41 1380 Olacabs 1920đ 1824đ 1632đ
42 1381 Grap 1680đ 1596đ 1428đ
43 1382 Ebay 1680đ 1596đ 1428đ
44 1383 Weibo 1800đ 1710đ 1530đ
45 1384 Picpay 1560đ 1482đ 1326đ
46 1385 Gojek 1680đ 1596đ 1428đ
47 1386 Airbnb 1680đ 1596đ 1428đ
48 1387 KakaoTalk 1800đ 1710đ 1530đ
49 1388 Casino bet gambling 2280đ 2166đ 1938đ
50 1389 Lamoda 1680đ 1596đ 1428đ
51 1390 Apple 1800đ 1710đ 1530đ
52 1391 Netflix 1920đ 1824đ 1632đ
53 1392 888casino 1920đ 1824đ 1632đ
54 1393 Bigo libe 2040đ 1938đ 1734đ
55 1394 Tencent QQ 1920đ 1824đ 1632đ
56 1395 JDcom 1560đ 1482đ 1326đ
57 1396 Tokopedia 2040đ 1938đ 1734đ
58 1397 Lotus 1560đ 1482đ 1326đ
59 1398 Truecaller 1680đ 1596đ 1428đ
60 1399 DiDi 1920đ 1824đ 1632đ
61 1400 Oldubil 1800đ 1710đ 1530đ
62 1401 Lyft 1560đ 1482đ 1326đ
63 1402 Snapchat 1680đ 1596đ 1428đ
64 1403 Coinbase 1680đ 1596đ 1428đ
65 1404 Deliveroo 2040đ 1938đ 1734đ
66 1405 BLIBLI 1560đ 1482đ 1326đ
67 1406 Clubhouse 1800đ 1710đ 1530đ
68 1407 AdaKami 2040đ 1938đ 1734đ
69 1408 Wise 1920đ 1824đ 1632đ
70 1409 Zoho 1560đ 1482đ 1326đ
71 1410 inDriver 1320đ 1254đ 1122đ
72 1411 Freelancer 1920đ 1824đ 1632đ
73 1412 Twitch 1800đ 1710đ 1530đ
74 1413 Ticketmaster 2040đ 1938đ 1734đ
75 1414 Bilibili 2040đ 1938đ 1734đ
76 1415 Linode 2280đ 2166đ 1938đ
77 1416 Payoneer 1920đ 1824đ 1632đ
78 1417 Glovo 1920đ 1824đ 1632đ
79 1418 Flipkart 2040đ 1938đ 1734đ
80 1419 eWallet 2040đ 1938đ 1734đ
81 1420 MoneyСontrol 1800đ 1710đ 1530đ
82 1421 Vivo 1920đ 1824đ 1632đ
83 1422 KFC 2040đ 1938đ 1734đ
84 1423 Baidu 1560đ 1482đ 1326đ
85 1424 Twilio 1320đ 1254đ 1122đ
86 1425 Xiaomi 1320đ 1254đ 1122đ
87 1426 AliExpress 1560đ 1482đ 1326đ
88 1427 Paytm 1560đ 1482đ 1326đ
89 1428 Papara 1560đ 1482đ 1326đ
90 1429 Tenchat 1440đ 1368đ 1224đ
91 1430 Taobao 2280đ 2166đ 1938đ
92 1431 Skype 1680đ 1596đ 1428đ
93 1432 JTExpress 1560đ 1482đ 1326đ
94 1433 Okko 1920đ 1824đ 1632đ
95 1434 Stripe 1440đ 1368đ 1224đ
96 1435 Tiki 1560đ 1482đ 1326đ
97 1436 Hotmail/Outlook/Azure (Microsoft) 1920đ 1824đ 1632đ
98 1437 ShopeeFood ( Now) 1440đ 1368đ 1224đ
99 1438 Mocha 1320đ 1254đ 1122đ
100 1439 VOSO 1560đ 1482đ 1326đ
101 1440 Riviu 1680đ 1596đ 1428đ
102 1441 Face Play 1440đ 1368đ 1224đ
103 1442 Jun88 1560đ 1482đ 1326đ
104 1443 Okvipcorp 1920đ 1824đ 1632đ