CẤP BẬC CTV TỞ LÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỨC NĂNG (HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG MỞ KHI ĐẠT YÊU CẦU)

- Khách hàng vui lòng nạp từ 1000k trở lên được kích hoạt chức năng API.

- kết nối API Webhook, Websocket

-Token type: *******

-Token: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCUDJHX214...


Lưu ý !

- Sử dụng giao thức GET cho mọi truy vấn.
- Dữ liệu trả về dưới dạng JSON.
- Số điện thoại chỉ bao gồm 9 chữ số, không có số 0 ở đầu.

0. Tra cứu thông tin tài khoản

0.1 Ví dụ gửi đi

 • GET https://api.thuecodesim.com/users/balance?token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi

0.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":{"balance":9999999999}}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin số tiền trong tài khoản
  • : Số tiền còn lại
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data"
  • "balance" : 9999999999
1. Lấy danh sách nhà mạng
Mobi, Vina, Viettel, VNMB, ITELECOM - chỉ áp dụng cho thuê SIM Việt Nam
UNITEL, ETL, BEELINE, LAOTEL - chỉ áp dụng cho thuê SIM Lào

1.1 Ví dụ gửi đi

 • GET https://api.thuecodesim.com/networks/get?token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi

1.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":[{"id":1,"name":"MOBIFONE"},{"id":2,"name":"VINAPHONE"},{"id":3,"name":"VIETTEL"},{"id":4,"name":"VIETNAMOBILE"}, {"id": 5, "name": "ITELECOM"}, {"id": 6, "name": "VODAFONE"}, {"id": 7, "name": "WINTEL"}, {"id": 8, "name": "METFONE"}, {"id": 9, "name": "UNITEL"}, {"id": 10, "name": "ETL"}, {"id": 11, "name": "BEELINE"}, {"id": 12, "name": "LAOTEL"}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Danh sách nhà mạng
  • : Id của nhà mạng
  • : Tên của nhà mạng
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • data
   • "id" : 1
   • "name" : "MOBIFONE"
   • "id" : 2
   • "name" : "VINAPHONE"
   • "id" : 3
   • "name" : "VIETTEL"
   • "id" : 4
   • "name" : "VIETNAMOBILE"
   • "id" : 5
   • "name" : "ITELECOM"
   • "id" : 6
   • "name" : "VODAFONE"
   • "id" : 7
   • "name" : "WINTEL"
   • "id" : 8
   • "name" : "METFONE"
   • "id" : 9
   • "name" : "UNITEL"
   • "id" : 10
   • "name" : "ETL"
   • "id" : 11
   • "name" : "BEELINE"
   • "id" : 12
   • "name" : "LAOTEL"
2. Lấy danh sách dịch vụ

2.1 Ví dụ gửi đi

 • GET https://api.thuecodesim.com/service/getv2?token=&country=vn

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Mã quốc gia cần lấy danh sách dịch vụ hỗ trợ (mặc định không truyền parameter 'country' là lấy danh sách dịch vụ SIM Việt Nam)
  • la: Lào
  • vn: Việt Nam

2.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":["id":1,"name":"Facebook","price":800},{"id":2,"name":"Shopee","price":600}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Danh sách dịch vụ
  • : Id của dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Giá thuê dịch vụ
 • status_code : 200
 • success : true
 • message : "successful"
 • data
   • id : 7
   • name : "Facebook"
   • price : "800"
   • id : 1
   • name : "Momo"
   • price : "350"
3. Yêu cầu dịch vụ

3.1 Ví dụ gửi đi

THUÊ SIM VIỆT NAM
 • Cơ bản
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1
 • Tùy chọn nhà mạng
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&network=MOBIFONE|VINAPHONE|VIETTEL|VIETNAMOBILE|ITELECOM|WINTEL
 • Tùy chọn đầu số muốn lấy
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&prefix=90|91|92|93
 • Tùy chọn đầu số không muốn lấy
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&exceptPrefix=94|96|97|98
 • Tùy chọn thuê lại số cũ
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&number=0987654321
  • number: số điện thoại cần thuê lại (dùng giá trị trường re_phone_number trả về ở API 'Yêu cầu dịch vụ' hoặc PhoneOriginal trả về ở API 'Lịch sử thuê số')
THUÊ SIM LÀO
 • Cơ bản
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&country=la
 • Tùy chọn nhà mạng
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&country=la&network=UNITEL|ETL|BEELINE|LAOTEL
 • Tùy chọn thuê lại số cũ
  • GET https://api.thuecodesim.com/request/getv2?token=&serviceId=1&number=8562098765432
  • number: số điện thoại cần thuê lại (dùng giá trị trường re_phone_number trả về ở API 'Yêu cầu dịch vụ' hoặc PhoneOriginal trả về ở API 'Lịch sử thuê số')

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Id của dịch vụ
  • Lấy Id trong danh sách trả về ở mục 2
 • : Nhà mạng muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị [MOBIFONE, VINAPHONE, VIETTEL ,VIETNAMOBILE, ITELECOM, WINTEL] => SIM VIỆT NAM; [UNITEL, ETL, BEELINE, LAOTEL] => LÀO
  • Bỏ qua thông số này nếu muốn lấy tất cả nhà mạng, - Có thể yêu cầu nhiều nhà mạng cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd network=VINAPHONE|VIETTEL|
 • : Đầu số muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị đầu số của các nhà mạng
  • Bỏ qua thông số này nếu muốn lấy tất cả đầu số, - Có thể yêu cầu nhiều đầu số cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd prefix=96|97|98|
 • : Đầu số không muốn lấy số
  • Bao gồm các giá trị đầu số của các nhà mạng
  • Bỏ qua thông số này nếu không quan tâm đầu số không muốn lấy, - Có thể yêu cầu nhiều đầu số cách nhau và kết thúc bằng dấu '|' vd exceptPrefix=97|98|
 • : Số điện thoại muốn thuê lại (dùng giá trị trường re_phone_number trả về ở API 'Yêu cầu dịch vụ' hoặc PhoneOriginal trả về ở API 'Lịch sử thuê số')
  • Dùng trong trường hợp ứng dụng yêu cầu xác thực nhiều lần

3.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":{"phone_number":"987654321","balance":50000,"request_id":"122314","re_phone_number":"84987654321","countryISO":"VN","countryCode":"84"}}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Limit exceeded, tối đa $ số chờ tin nhắn ($: giới hạn số chờ tin nhắn hiện tại)
  • : Có lỗi
  • : Số dư tài khoản không đủ
  • : Kho số đang tạm hết, vui lòng liên hệ hỗ trợ
  • : Ứng dụng không tồn tại hoặc đang tạm ngưng
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin sim số
  • : Số điện thoại đã thuê được
  • : Giá trị dùng để thuê lại của số điện thoại đã thuê được
  • : Mã quốc gia của số điện thoại thuê được (Việt Nam: VN, Lào: LA)
  • : Số mã vùng quốc gia của số điện thoại đã thuê được (ví dụ: Việt Nam - 84, Lào - 856)
  • : Số dư hiện tại
  • : Mã để lấy Code trong mục 4
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "Tạo yêu cầu thành công !"
 • data
  • "phone_number" : "987654321"
  • "re_phone_number" : "84987654321"
  • "countryISO" : "VN"
  • "countryCode" : "84"
  • "balance" : 50000
  • "request_id" : "122314"
4. Lấy code của 1 số điện thoại đã lấy

4.1 Ví dụ gửi đi

 • GET https://api.thuecodesim.com/session/getv2?requestId=1234122&token=

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Mã phiên thuê số cần lấy code

4.2 Kết quả trả về

 • Nhận được tin nhắn
  • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":{"ID":58098,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG","IsSound":"false","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460","PhoneOriginal":"0987654321","CountryISO":"VN","CountryCode":"84"}}
 • Nhận được cuộc gọi
  • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":{"ID":58060,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"https://audio.thuecodesim.com/1234500000123456789000006789.wav","IsSound":"true","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460","PhoneOriginal":"0987654321","CountryISO":"VN","CountryCode":"84"}}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Limit exceeded, tối đa $ số chờ tin nhắn ($: giới hạn số chờ tin nhắn hiện tại)
  • : Có lỗi
  • : Mã phiên không đúng
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Thông tin của tin nhắn/cuộc gọi nhận được
  • : Mã để lấy code. Được lấy ở mục 3
  • : Số điện thoại đã thuê được
  • : Id của dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Trạng thái của tin nhắn
   • : Hoàn thành
   • : Đợi tin nhắn
   • : Hết hạn
  • : Giá thuê dịch vụ
  • : Thời gian tạo OTP
  • : OTP là audio
  • : Nội dung tin nhắn (nếu IsSound=true, giá trị sẽ là đường dẫn của file audio otp)
  • : Mã của OTP
  • : Giá trị dùng để thuê lại số tại mục 3.Yêu cầu dịch vụ
  • : Mã quốc gia SIM thuê được
  • : Số mã vùng quốc gia SIM thuê được
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data" (Tin nhắn)
  • "ID" : "58098"
  • "Phone" : "987654321"
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : "Momo"
  • "Status" : 1
  • "Price" : 350
  • "CreatedTime" : "2020-08-06T17:13:24.88"
  • "IsSound" : false
  • "SmsContent" : "486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG"
  • "Code" : "486460"
  • "PhoneOriginal" : "0987654321"
  • "CountryISO" : "VN"
  • "CountryCode" : "84"
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data" (Cuộc gọi)
  • "ID" : "58098"
  • "Phone" : "987654321"
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : "Momo"
  • "Status" : 1
  • "Price" : 350
  • "CreatedTime" : "2020-08-06T17:13:24.88"
  • "IsSound" : true
  • "SmsContent" : "https://audio.thuecodesim.com/1234500000123456789000006789.wav"
  • "Code" : "486460"
  • "PhoneOriginal" : "0987654321"
  • "CountryISO" : "VN"
  • "CountryCode" : "84"
5. Lịch sử thuê số

5.1 Ví dụ gửi đi

 • GET https://api.thuecodesim.com/session/historyv2?token=&service=1&status=2&limit=100&fromDate=2020-11-12&toDate=2020-11-12

Danh sách tham số gửi đi

 • : API token của bạn
  • Dùng để định danh người gửi
 • : Id của dịch vụ
  • Lấy Id trong danh sách trả về ở mục 2
 • : Trạng thái của OTP
  • 1: Hoàn thành
  • 0: Đợi tin nhắn
  • 2: Hết hạn
 • : Số dữ liệu cần lấy
 • : Ngày tạo OTP từ lúc (yyyy-MM-dd)
 • : Ngày tạo OTP đến lúc (yyyy-MM-dd)

5.2 Kết quả trả về

 • {"status_code":200,"success":true,"message":"successful","data":[{"ID":58098,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG","IsSound":"false","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460"}, {"ID":58060,"ServiceID":1,"ServiceName":"Momo","Status":1,"Price":600,"Phone":"987654321","SmsContent":"https://audio.thuecodesim.com/1234500000123456789000006789.wav","IsSound":"true","CreatedTime":"2020-08-06T17:13:24.88","Code":"486460","PhoneOriginal":"0987654321","CountryISO":"VN","CountryCode":"84"}]}

Danh sách trả về

 • : Mã của kết quả
  • : Thành công
  • : Lỗi xác thực
  • : Có lỗi
 • : Thông tin thêm
  • Thông tin báo thành công hoặc là nội dung của lỗi
 • : Lịch sử thuê số - mảng
  • : ID của OTP
  • : Id của dịch vụ
  • : Tên của dịch vụ
  • : Trạng thái của tin nhắn
   • : Hoàn thành
   • : Đợi tin nhắn
   • : Hết hạn
  • : Giá thuê dịch vụ
  • : Số điện thoại thuê được
  • : Giá trị dùng để thuê lại số tại mục 3.Yêu cầu dịch vụ
  • : Mã quốc gia SIM thuê được
  • : Số mã vùng quốc gia SIM thuê được
  • : Thời gian tạo OTP
  • : OTP là audio
  • : Nội dung tin nhắn (nếu IsSound=true, giá trị sẽ là đường dẫn của file audio otp)
  • : Mã của OTP
 • "status_code" : 200
 • "success" : true
 • "message" : "successful"
 • "data"
  • "ID" : 123456
  • "ServiceID" : 1
  • "ServiceName" : Facebook
  • "Status" : 1
  • "Price" : 600
  • "Phone" : 938558302
  • "SmsContent" : 486460 la ma xac thuc OTP dang ky vi MoMo. De tranh bi mat tien, tuyet doi KHONG chia se ma nay voi bat ky ai. zniHFS3HBXG
  • "IsSound" : false
  • "CreatedTime" : 2021-08-06T17:13:24.88
  • "Code" : 486460
  • "PhoneOriginal" : 0938558302
  • "CountryISO" : VN
  • "CountryCode" : 84