Lịch sử thuê sim (Hệ thống tự hoàn tiền khi không nhận được OTP)


STT Ngày Thuê Số Điện Thoại Dịch Vụ Đơn giá Nội dung tin nhắn Mã OTP Trạng Thái